Likabehandlingsplan

I Ur och Skur Skogsgläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling

sandstranden

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läsår: 2017/2018

 

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Förskolechef och alla pedagoger.

Vår vision

Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Vår förskola präglas av respekt för olikheter.

Planen gäller från

2018-01-20

Planen gäller till

2018-08-20

Läsår

2017/2018

Barnens delaktighet

Barnen har varit delaktiga genom intervjuer inför utvecklingssamtal. De har också varit delaktiga genom att de har deltagit i trygghetsvandringar både utomhus på gården och inomhus. Under trygghetsvandringarna har vi ställt frågor till barnen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hittills har föräldrarna inte varit delaktiga i arbetet med planen men ska nu få ta del av arbetet genom frågeformulär om likabehandling.

Personalens delaktighet

Personalen har deltagit genom regelbundna diskussioner på arbetsplatsmöten. Vi har utfört observationer och kartläggningar som vi i efterhand har diskuterat och analyserat.

Förankring av planen

Vi kommer att ha en stående punkt på våra arbetsplatsmöten för att göra all personal delaktiga. Genom intervjuer och kartläggningar gör vi barnen delaktiga. Vårdnadshavarna kommer att bli delaktiga genom frågeformulär, punkt på föräldramöte och genom dokument på vår hemsida.

 

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Vi har diskuterat resultat och effekter av genomförda insatser på våra arbetsplatsmöten och under våra utvärderingsdagar. Föräldrarna har fått information om förskolans arbete med likabehandling som vi tillsammans ska utveckla vidare. På det sättet blir föräldrarna mer insatta i arbetet med likabehandling.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Förskolechef, all personal och barn.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Genom kartläggningar och observationer har vi kommit fram till att barnen känner sig trygga på förskolan.

Vi observerade tidigare att konflikter lätt kunde uppstå om det var för många barn i hallen vid på/avklädning. Det resulterade till att färre barn var i hallen samtidigt vid på/avklädning.

Vi har också kommit fram till att all personal och föräldrarna behöver bli mer delaktiga i arbetet med likabehandling.

Årets plan ska utvärderas senast

2018-01-20

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Vi kommer att ha ett utvärderingsmöte för att gå igenom vår likabehandlingsplan och se över vårt arbetssätt enligt planen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Förskolechef och pedagoger

 

Främjande insatser

Förhindra kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Inga barn på vår förskola ska känna sig utsatta för kränkande behandling eller negativ särbehandling.

Vi kommer att säkerställa att detta är uppfyllt genom att observera, intervjua barnen och genom att göra kartläggningar tillsammans med barnen. Vi kommer även att gå igenom de aktiviteter vi utfört tillsammans på personalmöten.

Insats

Vi kommer att arbeta för att värdegrundsfrågor och likabehandlingsplanen är levande dokument i verksamheten.

På gården kan det vara svårt att överblicka alla delar. Genom att vi cirkulerar på gården och är där barnen är kan vi förhindra att incidenter uppstår.

Konflikter kan undvikas genom att vi delar in barngruppen i mindre grupper. När det uppstår konflikter är det viktigt att vi som pedagoger finns i närheten och kan stödja barnen.

Ansvarig

Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Vårt arbete utvärderas löpande årligen

 

Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av insatsen

Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Inga barn på vår förskola ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Motverka traditionella könsmönster och könsroller så att både flickor och pojkar i förskolan har samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen efter sina egna förutsättningar utan begränsningar av stereotypa könsroller.

Insats

I vår verksamhet ska flickor och pojkar ha samma möjligheter och rättigheter. Vi ska arbeta för att öka pedagogers medvetenhet i genusfrågor. Vi kommer ha en stående punkt om genus på arbetsplatsmötena.

Genom litteratur, föreläsningar och diskussioner kan vi gå vidare och utveckla vårt arbete och förhållningssätt vad kön, könsidentitet och könsuttryck.

Vi kommer att vara mer medvetna vid vårt val av litteratur som vi läser för barnen.

Ansvarig

Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Arbetet utvärderas löpande årligen

 

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

På vår förskola ska alla barn oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter.

Ge kunskap och bidra till att ett intresse för andra kulturer uppstår. Öppna upp för samtal med barnen.

Insats

Arbeta med att göra vårdnadshavarna mer delaktiga i förskolans verksamhet.

Ge kunskap och intresse genom litteratur. Vara goda förebilder i vårt språkval och förhållningssätt.

Ansvarig

Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Utvärderas löpande årligen

 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

På vår förskola ska alla barn ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionshinder.

Inga barn ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder.

Förskolan ska underlätta för barn som har funktionshinder, både vad gäller det praktiska och i fråga om attityd och förhållningssätt som möter dem i samhället.

Samtala med och informera barnen mer om barns olika förmågor när det gäller exempelvis se, höra och gå.

Insats

Arbeta för att alla barn ska ha lika möjligheter att delta i förskolans aktiviteter oavsett funktionshinder.

Vid vår planering av förskolans verksamhet ska konsekvenserna för barn med olika funktionsbehov beaktas.

Vi ger barnen kunskaper/förståelse genom litteratur och genom att låta barnen pröva på hur det är exempelvis att inte kunna se eller gå.

Ansvarig

Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Utvärderas löpande årligen

 

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Vår förskola ska ha ett respektfullt bemötande till personer med olika sexuell läggning.

Insats

Vi är medvetna om vårt bemötande och vårt förhållningssätt. Vi visar respekt för individen och medverkar till att det utvecklas ett demokratiskt klimat i förskolan.

Ansvarig

Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Utvärderas löpande årligen

 

Främja likabehandling oavsett ålder

Områden som berörs av insatsen

Ålder

Mål och uppföljning

Inga barn ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av ålder.

På vår förskola ska alla barn oavsett ålder ha samma rättigheter och möjligheter.

Insats

Vi arbetar medvetet med bemötande, bra miljöer, material och litteratur.

Ansvarig

Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Utvärdering sker löpande årligen

 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi har utfört observationer, trygghetsvandringar och barnintervjuer.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Vi har genomfört trygghetsvandringar tillsammans med barnen. Vi har också intervjuat barnen enskilt.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Personalen har gemensamt planerat intervjufrågor och trygghetsvandringar. Personalen har turats om att genomföra observationer, intervjuer och trygghetsvandringar med barnen.

Resultat och analys

Vi pedagoger har observerat att det lätt kan uppstå konflikter vid på/avklädning om för många barn är i hallen samtidigt.

Vi pedagoger har även observerat att det lätt blir rörigt och uppstår konflikter om det är för många barn i ett rum samtidigt.

I trygghetsvandringarna och intervjuerna fick vi reda på att alla barn känner sig trygga på förskolan.

I trygghetsvandringarna utomhus fick vi reda på att barnen anser att det alltid finns en vuxen i närheten.

I trygghetsvandringarna inomhus fick vi reda på att barnen inte alltid kände att de hade en vuxen i legorummet. Vid behov sa barnen att de hämtar en vuxen. I skaparrummet upplevde barnen att vissa material låg för högt upp på hyllorna och att de inte kunde nå det själva.

 

Förebyggande åtgärder

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Vi ska vara närvarande och observanta pedagoger i vårt dagliga arbete.

Utvärderingen sker genom samtal på regelbundna möten med varandra.

Vi ska göra barnen medvetna och delaktiga genom att samtala med dem på exempelvis samlingarna och vid sagostunder.

Utvärderingen ser genom samtal på regelbundna möten med varandra.

Vi vill ge barnen lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön.

Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer. Dessa går vi igenom på våra gemensamma möten.

Åtgärd

Vi deltar aktivt i barnens aktiviteter och lyssnar in vad barnen säger och observerar hur de agerar.

Vi möblerar om rummen på avdelningarna utifrån barnens behov och intressen.

Pedagogerna utför var för sig observationer som sedan diskuteras vid våra gemensamma möten.

Motivera åtgärd

Vi har observerat att barnens lekar och aktiviteter idag inte har några traditionella könsmönster. Vi vill fortsätta uppmuntra detta klimat.

Vi vill vara steget före och förhindra att kränkningar och trakasserier förekommer.

Ansvarig

Pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

Augusti 2018

 

Rutiner för akuta situationer

Policy

Vi accepterar inte några former av diskriminering eller annan kränkande behandling, varken från eller mellan barn och vuxna, vuxna och barn, barn och barn, vuxna och vuxna.

Det är varje vuxens ansvar att värna barns rätt till en trygg miljö.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Pedagogerna håller uppsikt över alla platser där barn leker. Både inomhus och utomhus. Det gör vi genom att fördela oss på gården och inomhus.

Pedagogerna lyssnar in hur och vad barnen och vuxna pratar om.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Avdelningspedagogerna och förskolechefen

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

När en diskriminering och/eller annan kränkande handling upptäcks av pedagogen, ska denne reagera direkt mot handlingen. Bedömer pedagogen att handlingen är av allvarligare art ska den anmälas till chefen.

Förälder kan göra en anmälan vad gäller barn som utsätts för diskriminering.

Chefen startar en utredning som består av samtal med berörda parter.

Utredningen om kränkningen dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningen ska dokumenteras.

Efter utredningen följer en uppföljning och utvärdering som dokumenteras.

Dokumentationen arkiveras.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Om vi uppmärksammar att någon vuxen (personal eller förälder) kränker ett barn så tar vi upp den felaktiga handlingen med vederbörande.

Vid en allvarligare incident och vid upprepade tillfällen ska chefen kontaktas. Och en anmälan görs direkt till socialtjänst.

Händelserna och de efterföljande åtgärderna ska dokumenteras.

Det ska också ske en uppföljning.

Rutiner för uppföljning

Uppföljningen görs inom rimlig tid och ska innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen.

Chefen har huvudansvar för att uppföljningen sker.

Rutiner för dokumentation

Vi använder oss av en incidentrapport och dokumenterar åtgärderna vid varje tillfälle.

Chefen ansvarar för att dokumentera.

Ansvarsförhållande

Chefen

 

Länk till dokument: I Ur och Skur Likabehandlingsplan