Dokument

I Ur och Skur Pedagogiken

Den friluftsverksamhet som utvecklats av Friluftsfrämjandet utgör grunden för I Ur och Skur. Grundidén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelsen i naturen. Målet är att ge bättre kunskap om naturen och förståelse för sambanden i naturen. Barnen ska bli medvetna om miljön. För att uppnå detta är det viktigt att man trivs och har roligt i skogen, på ängen, vid sjön och på fjället året om.

IMG_4266

En målsättning är att förmedla kunskap till barnen genom lek, undersökande arbetssätt och genom våra olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen samt genom att följa årstiderna. Genom detta arbetssätt ska ledarna stimulera till gemenskap i barngruppen och aktivt medverka till att varje enskilt barn utvecklar sin motorik. Barn upptäcker med alla sinnen och upplever med hela kroppen. När barn rör sig i naturen tränas på ett naturligt sätt deras förmåga att uppfatta och tolka sina sinnesintryck. De lär sig att bedöma avstånd, nivåer, lutning, färgskiftningar och former. Den vuxne är medupptäckande, medundersökande, medupplevande, och medagerande. Ledarna skall utnyttja naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar för att ge en god grund för ett livslångt lärande
Under lek och äventyr i naturen kan barnen själva välja svårighetsgrad för sina rörelser. I skog och mark, på snö och is erbjuds de bästa möjligheterna till rörelseträning, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga, som är viktiga delar i ett barns utveckling.
Hitta rätt och orientering: Göra barnen uppmärksamma på vissa naturföremål som utgör uppsamlingsplats för vidare vandring mot utflyktsmålet. T. ex. olle-bolle-stenen, bänken, myrstacken…

Friluftsmat i egen ryggsäck: Att ha med sig egen matsäck och klara av den själv ( med lite hjälp ) är en spännande utmaning.
Bild och form : Med naturen som inspirationskälla lär barnen känna olika material och begrepp: hård – mjuk, lång – kort, stor – liten m.m. De upptäcker färger, lera, sand, vatten, lär sig att tälja med kniv och bygger kojor med det som finns på marken.
Lek, sång, rörelse och drama: Lek, sång, rörelse och drama är viktiga delar i verksamheten. Genom dessa utvecklar barnen gemenskap, gruppkänsla, jaguppfattning, kroppsuppfattning, kommunikation, begreppsbildning, sinnesträning, takt och rytm.
Motorik: Att röra sig i skog och mark stärker musklerna och övar upp smidigheten. Att regelbundet vara ute lägger grunden till goda friluftsvanor. Ute i naturen tränar barnen sina begrepp i leken. Över – under, framför – bakom, rulla, hoppa, åla, krypa och att göra änglar i snön är det roligaste som finns.

Knopp, Knytte och Mulle
Varje torsdag från mitten av september till mitten av november är alla barnen i olika grupper då vi tar oss ut till våra skogar och går på upptäcksfärd. De minsta barnen, knoppbarnen (1-3 år), får lära sig att röra sig och ta sig fram i naturen. Barnen ska ha roligt, få sjunga och leka och se sig omkring i naturen. Skogsknyttarna, för barn mellan 3-4 år, väcker ofta ett natur- och friluftsintresse som räcker livet ut. För Skogsknyttebarnen är det inte så viktigt att gå långt, utan att själv kunna ta sig fram över stock och sten i sin egen takt. För våra 5-årigar har vi Skogsmulleverksamhet. De lär sig om allemansrätten, om växter och djur, om samarbete och gemenskap, att sköta sin ryggsäck samt att leka och trivas i naturen i alla väder.

Knoppbarn: Barnen är mellan 1 – 3 år. En blomknopp är symbolen för Knoppbarnen. Syftet med Knoppbarnens metodik är att barnen skall ha roligt, få sjunga och leka samt att se sig omkring i närmiljön och i skogen. Barnen skall själva få göra upptäckter i naturen. Ledaren fångar tillfället och blir medupptäckare. Barnen ska få lära känna ”naturen runt knuten”.

Skogsknyttebarn: Skogsknyttebarn är mellan 3 – 4 år. Nyckelpigan är Skogsknyttarnas symbol. Knyttebarnen behöver den vuxne som medupptäckare och inspirationskälla. För Knyttarna är det inte viktigt att gå långt, utan att själva gå över stock och sten i sin egen takt. Upptäckarglädjen är stor.

Skogsmulle: Skogsmulle är verksamheten för barn mellan 5 – 6 år. Skogsmulle är vän med barnen och alla djuren i skogen. Sagan om Mulle är nyckeln till naturen på barns villkor. I Skogsmulle har regellekar och sånger stor betydelse. I Skogsmulle lär sig barnen:
– att ta hänsyn till naturen och om allemansrätten
– om växter och djur
– om samarbete och gemenskap
– att behärska sin kropp; fin- och grovmotorik
– att sköta sin egen ryggsäck
– att leka och trivas i naturen i alla väder

 

Laxe Lagge och Skrinna
Vi arbetar även med Laxeverksamheten vid Kottlasjön, där barnen får upptäcka och lära sig om växter och djur som lever i vattnet. På vintern lär sig barnen att åka skidor och skridskor genom roliga lekar och sånger. Det är då vi träffar på Lagge och Skrinna!
Barnskridskoskola: Barnen lär sig skridskoåkningens grunder från 4 års ålder. Skridskoskolans mål är att lära sig åka framåt, bromsa, svänga, vända och åka bakåt. Genom roliga lekar och sånger, som tillfredsställer barnens behov av fantasi och rörelse, ger ledaren barnen möjlighet till träning och kunskap i skridskotekniken. Barnen får också lära sig att sköta sin egen utrustning.

Barnskidskola: Friluftsfrämjandets skidskolor omfattar både längd och utför. På Skogsgläntan utövar vi bara längdåkning. Skidskolan är från 4 års ålder. Barnskidskolans mål är att genom skidåkning i lekform på slät mark, uppför och utför förbereda barnen för alla former av skidåkning och att på ett allsidigt sätt ge barnen tillfälle till motorisk träning och tillgodose deras behov av fysiskt aktivitet.
DET MAN LÄR MED KROPPEN FASTNAR I KNOPPEN

Verksamheten

Avdelningar
Vi strävar efter att arbeta i små barngrupper. På Skogsgläntan har vi för två avdelningar, Linden 1-3 år och Kastanjen 3-5 år  med i snitt 3 pedagoger/ avdelning

Knopp – 1-2 åringar
Småknytte – 3-åringarna
Storknytte –  4-åringarna
Mulle – för 5-åringarna.

 

Skogsknopp 1-2 år
För de yngsta barnen är målet att upptäcka naturen, kanske bara genom att få ligga ner tillsammans med en ledare och titta på en myra. I den första friluftsskolan, är målet att upptäcka och uppleva naturen, röra sig fritt och att ha roligt tillsammans med andra barn och vuxna.

Skogsknytte 3-4 år
Skogsknopp med hjälp av Maria nyckelpiga, som de får träffa i skepnad av en handdocka, leder barnen mot målet att de ska känna trygghet och glädje i naturen, samt att lära sig respektera djur och växter.

Skogsmulle 5-6 år
Skogsmulle är barnens vän i skogen och har funnits som figur i mer än 50 år. Målet är, förutom att ha roligt tillsammans, att lära sig ta ett större ansvar för sin utrustning, utveckla en friluftskänsla samt att väcka ett intresse för att lära sig mer om djur och natur.

IMG_4286

Kläder
På en I Ur och Skur förskola krävs det tåliga och varma kläder då verksamheten till största del bedrivs utomhus. Barnen skall klara av att vara ute en längre tid utan att frysa eller bli blöta.Men givetvis har vi möjlighet att gå in och värma oss vid dåligt väder. Det är viktigt för att barnen skall få en positiv känsla för utevistelsen. Fråga pedagogerna vi har massor av erfarenhet.

Utrustning
Vi följer Friluftsfrämjandets styrdokument för varje åldersgrupp där bla ryggsäcken är ett viktigt hjälpmedel.

Sova ute
De minsta barnen sover ute vilket kräver att de har bra sovkläder.
Det finns ingen särskild temperatur som avgör – utan sunt förnuft råder.

Föräldrasamverkan
Två gånger per år har vi en gemensam Fixardag på Skogsgläntan, tillsammans med alla familjer tar vi hand om barnens ute/ inne miljö. Vi har ett Föräldraråd där familjer från alla avdelningar är representerade. Personal och föräldrar träffas 2 ggr/termin och samtalar runt verksamheten. Föräldramöte 1gång/ termin